สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโวลก้ามาร์เก็ตติ้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สินค้าแปรรูป ที่ได้จากแร่ภูเขาไฟ ซึ่งมีคุณสมบัติ ในการนำไปประยุคใช้งานได้หลากหลาย เช่น เดียวกับผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่บริษัทของเราได้จัดทำขึ้น เพื่อการนำวัตถุดิษจากแร่ภูเขาไฟ มาทำประโยชน์ได้เต็มที่ สินค้าที่เราจัดทำขึ้นทุกชนิด อาทิเช่น ผงล้างมือ นํ้ายาล้างเครื่องซักผ้า ครีมขัดแสตนเลส ครีมทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากแร่ภูเขาไฟแท้ 100% และนั่นคือจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เรา ซึ่งได้รับการยอมรับแล้วจากภาครัฐและหน่ายงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่สนใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

1. ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแร่ภูเขาไฟ และเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับประเทศและสากล 2. รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตราฐานสากล 3. ดำรงความมั่นคงทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจเอื้ออาทรแก่กันและกัน ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป

ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแร่ภูเขาไฟ และเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับประเทศและสากล พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง ป้องกันอันตรายที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป โดยเฉพาะ สารเคมี การลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงไว้อย่างเหมาะสม อันเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนทรัพยากรบุคคล เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมให้เพียงพอและเหมาะสม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง

view